(وبلاگ علمی وآموزشی مـــعلم درمقطع ابتدایی)

سوالات درس 1جغرافیا
الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .
1- مرکز استان خوزستان کدام یک از شهرهای زیر است ؟
الف) سنندج 5 ب) اهواز 5 ج) شهرکرد5 د) آبادان 5
2- کدام استان زیر در جنوب شرقی ایران قرار دارد ؟
الف) خوزستان 5 ب) بوشهر 5 ج) کرمان 5 د) سیستان و بلوچستان5
3- کدام استان ایران در شمال تنگه ی هرمز قرار دارد ؟
الف) فارس5 ب) هرمزگان5 ج) سمنان5 د) قم 5
4- دریاچه ی قم با کدام استان زیر ، هم مرز نیست ؟
الف) اصفهان 5 ب) تهران 5 ج) سمنان 5 د) قم 5
5- دریاچه ی هامون در کدام استان ایران قرار دارد ؟
الف)کرمان5 ب) سیستان و بلوچستان 5 ج) خراسان رضوی 5 د) یزد5
6- استان سمنان دارای چند شهرستان می باشد ؟
الف) 3 تا 5 ب)4 تا 5 ج) 5 تا 5 د) 6 تا 5
7- بزرگترین جزیره ی ایران کدام مورد زیر است ؟
الف) خارک 5 ب) کیش 5 ج) قشم 5 د) ابوموسی 5
8- دریاچه ی جازموریان بین کدام استان ها مشترک است ؟
الف) کرمان ، هرمزگان 5 ب) کرمان ، سیستان بلوچستان 5 ج) کرمان ، یزد5
د) هرمزگان ، سیستان و بلوچستان 5
ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .
1- به مجموعه ی چند شهر و روستا که در کنار هم باشند ، .......................... می گویند .
2- بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر هر استان را ......................... می نامند .
3- هر استان به چند ................... تقسیم شده است
4- مرکز استان معمولاً با انواع ................... به ......................... دور و نزدیک استان مربوط است .
5- در هر شهرستان تعدادی ................ و ...................... وجود دارد .
6- مرکز استان چهار محال و بختیاری : ......................، کهکیلویه و بویر احمد : ......................و مرکزی : ........................ نام دارد .
7- شهرستان های دامغان ،........................، سمنان و ........................... به استان سمنان تعلق دارند .
8- استان های .........................،........................و.........................در کناره ی دریای خزر قرار دارند.
9- دریاچه ی قم بین سه استان ......................،...........................و........................ قرار دارد .
10- دریاچه ی هامون در سمت ............................ ایران و در نزدیکی کشور ..................... قرار دارد.
ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .
- پهناورترین استان ایران می باشد 5 چهار استان 5
-به قسمت های مختلف کشور ایران می گویند 5 بیست و هفت 5
-تعداد استان هایی از ایران که با آب های جنوب هم مرز می باشند5 سه استان 5
- استانی از ایران که به دریا راه ندارد 5 خراسان5
- تعداد استان های کشور ایران 5 سی5
فارس5
شهرستان5
استان5
د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .
1- خرم آیاد ، مرکز استان بختیاری است . د5 ن5
2- استان اردبیل در شمال غربی ایران قرار دارد د5 ن5
3- استان کرمان ، پهناور ترین استان ایران می باشد . د5 ن5
4- هر استان به چند شهر و روستا تقسیم شده است د5 ن5
5- استان هرمزگان فقط با خلیج فارس ، مرز مشترک دارد . د5 ن5
6- دریاچه ی ارومیه بین استان های آذربایجان شرقی و غربی قرار دارد . د5 ن5
7- جزیره ی قشم متعلق به استان بوشهر می باشد . د5 ن5

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .
1- مرکز استان چگونه شهری است ؟
2- منظور از « استان » چیست ؟
3- به نظر شما چرا کشور ایران را به چندین استان تقسیم کرده اند؟
4- چرا شهر « سنندج » را به عنوان مرکز استان « کردستان » انتخاب کرده اند ؟
5- به تقسیم بندی هر استان چه می گویند ؟
6- می دانیم که هر شهرستان به قسمت هایی تقسیم شده است . شما نام این قسمت ها را بنویسید .
7- سه ویژگی مهم را که موجب می شود یک شهر را به عنوان « مرکز استان» انتخاب کنید بنویسید .

8-کدام استان های ایران در شمال غربی ایران قرار دارند ؟
9-نام شهرستان های استان محل زندگی خود را بنویسید .
10- چرا هر استان به چند شهرستان تقسیم شده است ؟

درس دوم : جمعیت ایران
1) طبق آخرین آمار ، جمعیت کشور ایران چند نفر است ؟
الف) کمتر از 60 میلیون نفر 5 ب) بیشتر از 70 میلیون نفر 5
ج) کمتر از 50 میلیون نفر 5 د) بیشتر از 60 میلیون نفر 5
2) پر تراکم ترین ناحیه ی آب و هوایی ایران کدام مورد زیر است ؟
الف) ناحیه ی مرکزی ایران 5 ب) ناحیه ی کناره ی دریای خزر 5
ج) ناحیه ی کوهستانی 5 د) ناحیه ی گرم و خشک 5
3- پر جمعیت ترین شهر ایران کدام شهر زیر است ؟
الف) تبریز 5 ب) تهران 5 ج) اصفهان 5 د) مشهد 5
4- پراکندگی جمعیت در کدام جهت ایران از دیگر مناطق بیشتر می باشد ؟
الف) شمال و شمال شرقی 5 ب) مرکزی 5
ج) غرب و جنوب غربی 5 د) جنوب و جنوب شرقی 5
5- کدام یک از شهرهای زیر در قسمت کوهپایه ای قرار دارد ؟
الف) کرمان 5 ب) مشهد 5 ج) زاهدان 5 د) بوشهر 5
6- در کدام ناحیه ی آب و هوایی ایران ، فاصله ی بین شهر ها و روستاها کم می باشد ؟
الف) ناحیه ی معتدل کوهستانی 5 ب) ناحیه مرکزی 5
ج) ناحیه ی گرم و خشک 5 د) ناحیه ی ناره ی دریای خزر 5
ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .
1- به مجموعه ی افرادی که در یک جا زندگی می کنند ، ......................... می گویند .
2- اگر تعداد افرادی که متولد می شوند از تعداد افرادی که می میرند ، ...................... باشند ، جمعیت کاهش می یابد .
3- وقتی مردم برای ...................... یا ......................... از جایی به جای دیگر می روند ، جمعیت آنها افزایش می یابد .
4- به غیر از تولد ، ........................ یکی دیگر از دلایل افزایش جمعیت است .
5- جمعیت در همه جای ایران به طور یکسان پراکنده .......................... .
6- ناحیه ی ................................. وسعت کمی دارد ولی جمعیت زیادی را در خود جای داده است .
7- در کناره ی دریای خزر ، شهر ها و روستاهای زیادی به فاصله ی ................... از یکدیگر به وجود آمده اند .
8- هر چه از ناحیه ی ..................... ایران به سمت کوهپایه های .................... و البرز پیش برویم ، تعداد شهرها و روستاها افزایش می یابد .
9- تهران ، مشهد و اصفهان ، پر جمعیت شهرهای ایران ، در ...................... قرار دارند .
ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .
- تعداد شهرها و رستاها در آن جا بیشتر است 5 مرگ و میر
- آخرین آمارگیری جمعیت ایران در ایران در این سال انجام شد کوهپایه ها
- رابط بین آب های جنوبی ایران می باشد خلیج فارس
- از دلایل کاهش دهنده ی جمعیت هر کشور می باشد 1370
تنگه ی هرمز
1375
دامنه ی کوه ها
مهاجرت
د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .
1- ناحیه ی مرکزی ایران ، پرجمعیت ترین ناحیه ی ایران می باشد . د5 ن5
2- در ناحیه ی کناره ی دریای خزر به دلیل وسعت کم، جمعیت کمی زندگی می کنند د5 ن5
3- شهرها و روستاهای قسمت کوهپایه ای در کشور ایران پر جمعیت می باشند د5 ن5
4- در نواحی مرکزی ایران تعداد شهرها و روستاها کم می باشد د5 ن5
5- جمعیت در همه جای ایران به طور یکسان پراکنده نشده است د5 ن5
6- در ناحیه ی کناره ی دریای خزر ، باران فراوان می بارد . د5 ن5
هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .
1- چرا در کوهپایه ها تعداد شهرها و روستاها بیشتر است ؟ 4 دلیل بنویسید .
2- با افزایش جمعیت یک روستا یا شهر ، چه مشکلاتی به وجود می آید ؟ ( 4 مورد )

3- چرا در ناحیه ی کناره ی دریای خزر ، جمعیت زیادی ساکن شده اند ؟ ( 4دلیل )
4- با رسم چند آدمک و یک پیکان نشان دهید که جمعیت منطقه ی « الف» رو به افزایش است .

5- چرا فاصله ی شهرها و روستاها در ناحیه ی شمال ( کناره ی دریای خزر ) کم است ؟

6- با رسم آدمک و یک پیکان نشان دهید که جمعیت منطقه ی « الف » رو به کاهش یافتن است
7- چرا پراکندگی جمعیت در نواحی مرکزی ایران ، نسبت به ناحیه ی کناره ی دریای خزر بیشتر است ؟
8- دو دلیل افزایش جمعیت یک منطقه را بنویسید .
9- « جمعیت » و « مهاجرت» را به طور ساده تعریف کنید .

10- پراکندگی جمعیت در نواحی مرکزی چه تفاوتی با ناحیه ی کناره ی خزر دارد ؟ چرا ؟
11- روستاهای شهر کرمان کم جمعیت تر است یا روستاهای شهر تبریز ؟ چرا ؟
12- به چه دلایلی ممکن است جمیعت یک منطقه کاهش یابد ؟

سوالات مربوط به درس 3 : کشاورزی و دامپروری در ایران
الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .
1- مهمترین محصولات کشاورزی ایران که در بیشتر نواحی ایران کشت می شوند کدامند ؟
الف) برنج ، چای5 ب) گندم ، برنج 5 ج) جو ، برنج 5 د) گندم ، جو 5
2- کشت گندم و جود در ایران به چه صورتی است ؟
الف) فقط دیم 5 ب) فقط آبی 5 ج) هر دو صورت دیم و آبی 5 د) بیشتر به صورت دیم5
3- کدام گیاه زیر به خاک حاصل خیر و آبرفتی و آب فراوان نیاز دارد؟
الف) گندم 5 ب) چای 5 ج) جو 5 د) برنج 5
4- مهم ترین ناحیه ی تولید چای در کشور ایران کدام استان زیر است ؟
الف) گلستان 5 ب) مازندران 5 ج) گیلان5 د) سمنان 5
5- محصولات صادراتی کشور ایران کدام اند ؟
الف) پسته ، چای 5 ب) خرما ، پسته5 ج) گندم ، جو 5 د) برنج ، جو5
6- دامپروری ، کار اصلی کدام گروه از مردم ایران می باشد ؟
الف) روستائیان 5 ب) برخی از شهرنشینان5 ج) برخی از کشاورزان 5 د) عشایر5
7- محصول نیشکر در کدام استان ایران به دست می اید ؟
الف) گلستان 5 ب) خوزستان 5 ج) گیلان5 د) هرمزگان 5
8- محصول مخصوص استان کرمان ، کدام مورد زیر است ؟
الف) جو5 ب) خرما5 ج) چغندر قند 5 د) گندم 5
9- کدام محصول زیر ، بیشتر در نواحی گرمسیری ایران به دست می آید ؟
الف) جو 5 ب) خرما5 ج) چغندر قند 5 د) گندم 5
10- کدام محصول زیر ، یک کشت آبی است ؟
الف) گندم 5 ب) جو 5 ج) برنج 5 د) هر سه مورد 5
ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .
1- ما انسان ها غذای خود را از ....................... و ............................ به دست می آوریم .
2- انسان برای ادامه ی زندگی خود به ........................... نیاز دارد .
3- هر بخش از کشور ما با توجه به نوع ..................... و ..................... برای کشت بعضی از محصولات کشاورزی مناسب تر است .
4- کشت گندم و جو به دو روش ...................... و ...................... صورت می گیرد .
5- کشت ..................... نیاز به آبیاری دارد ولی کشت ............................. وابسته به آب باران است
6- بیشتر برنج ایران در شمال کشور و در استان های ......................... و ...................... کشت می شود .
7- استان ............................. مهم ترین ناحیه ی تولید چای در کشور ایران است .
8- بیشتر روستائیان ایران در کنار کار کشاورزی به .......................... نیز مشغولند و تعدادی دام را نگهداری می کنند .
9- کار اصلی ایلات ایران .......................... است .
10- ایلات و عشایر برای یافتن ........................ مناسب در فصل ......................... به قشلاق ......................... می روند .
11- در نزدیکی بیشتر شهرهای بزرگ و پر جمعیت کشور ما ........................ و مرغداری های بزرگ .............................. به وجود آمده اند .
12- ایلات و عشایر در فصل تابستان به .................................. (..............................) کوچ می کنند .
13- دامپروری های صنعتی و پیشرفته ...................... و ............................ مورد نیاز شهرهای اطراف خود را تولید می کنند .
14- گیاه چای به .......................... فراوان نیاز دارد .
15- به تازگی کشت محصول ............................ در استان خوزستان آغاز شده است .
ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .
- در این کشت ، کشاورز بذر را می کارد ، اما آن را آبیاری نمی کند 5 گلستان5
- این محصول در استان مازندران و گیلان بیشتر کشت می شود 5 ییلاق 5
- بهترین پنبه متعلق به این استان است 5 آبی5
- توقفگاه زمستای ایلات و عشایر نامیده می شود . 5 مازندران 5
برنج5
دیم 5
قشلاق5
د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .
1- در دامپروری های صنعتی ، تولید محصول با استفاده از ماشین و ابزار صورت می گیرد . د5 ن5
2- بیشتر نیشکر ایران در جنوب غربی ایران کشت می شود . د5 ن5
3- خرما به رطوبت فراوان نیاز دارد . د5 ن5
4- ایلات و عشایر در فصل تابستان به مناطق ییلاقی می روند . د5 ن5
5- کشت دیم در مناطق گرم و خشک ایران رواج دارد د5 ن5
6- در گذشته ، وسایل کشاورزی بسیار ساده بوده است د5 ن5
هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .
1- چرا در کشور ایران ، محصولات کشاورزی متنوعی به دست می آید ؟
2- به نظر شما کدام نواحی ایران برای کشت دیم مناسب نیستند ؟ چرا ؟
3- گیاه برنج به چه شرایطی برای رشد نیاز دارد ؟
4- در گذشته ، انسان برای کشاورزی ، بیشتر از چه نوع نیروهایی استفاده می نمود ؟
5- امروزه برای انجام دادن کارهای کشاورزی از چه وسایلی استفاده می کنند ؟
6- امروزه از ماشین و ابزار پیشرفته در همه ی کارهای کشاورزی استفاده می شود . شما چند مثال بزنید .
7- استفاده از ابزار پیشرفته و ماشین چه تأثیری بر تولید محصولات کشاورزی دارد ؟
8- در کشور ایران دامپروری به سه شکل رواج دارد . آن ها را نام ببرید .
9- چرا عشایر کوچ می کنند ؟
10- در دامپروری ها و مرغداری های صنعتی ، تولید محصول چگونه صورت می گیرد ؟
11- چرا انسان به غذا نیاز دارد ؟
12- چرا انسان برای ادامه ی زندگی خود به کشاورزی نیاز دارد ؟
13- چرا در اطراف شهرهای بزرگ ، دامپروری های صنعتی به وجود می آیند ؟
14- تفاوت کشت دیم و ابی را بنویسید ؟
15- برای هر کشت زیر چند مثال بزنید .
کشت دیم :
کشت آبی:
16- ایلات و عشایر چند بار در طول سال کوچ می کنند ؟
17- در اطراف محل زندگی شما ، کدام محصول کشاورزی یا دامپروری به مقدار زیاد تولید می شود؟

سوالات مربوط به درس 4 : انرژی نفت و گاز
الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .
1-مهمترین منابع انر‍‍زی که سوخت نامیده می شوند ، کدام مورد زیر می باشد ؟
الف) نفت ، گاز ، زغال سنگ5 ب) نفت ، زغال سنگ ، بنزین 5
ج) نفت ، گاز ، بنزین 5 د) نفت ، بنزین ، چوب 5
2- بیشتر منابع نفت ایران در کدام طرف ایران قرار دارد؟
الف) جنوب 5 ب) غرب 5 ج) جنوب شرقی 5 د) جنوب غربی 5
3- استان نفت خیز ایران، کدام استان زیر است ؟
الف) قم 5 ب) خوزستان 5 ج) ایلام5 د) بوشهر 5
4- مهم ترین پالایشگاه نفت ایران چه نام دارد؟
الف) پالایشگاه تهران ب) پالایشگاه شیراز 5 ج) پالایشگاه آبادان5 د) پالایشگاه تبریز5
5- منطقه ی گاز خیز « کنگان» متعلق به کدام استان زیر می باشد ؟
الف) خوزستان 5 ب) هرمزگان 5 ج) بوشهر 5 د) خراسان 5
6- در استان خراسان رضوی ، کدام منطقه ی گاز خیز زیر قرار دارد ؟
الف) خانگیران 5 ب) سرخون 5 ب) کنگان 5 د) عسلویه 5
7- استانی که هم منابع نفت دارد و هم منابع گاز ، کدام مورد زیر است ؟
الف) بوشهر 5 ب) خراسان رضوی 5 ج) خوزستان 5 د) ایلام 5
ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .
1- نفت ، گاز و بنزین از مهمترین منابع انرژی هستند و .............................. نامیده می شوند .
2- کشور ایران از نظر داشتن منابع ...................... و .......................... در جهان اهمیت خاصی دارد .
3- کشور ایران یکی از مهمترین ........................... و ............................ نفت در جهان است .
4- نفت خام در ......................... داخلی کشور تصفیه می شود و سپس به مصرف ..................... و ........................ می رسد .
5- از مهمترین منابع گاز ایران ، منابع پارس جنوبی ( ................................ ) در آب های ................... می باشد .
6- ناحیه ی ........................ در استان خوزستان و ناحیه ی ........................... در استان خراسان رضوی از منابع گاز خیز ایران می باشند .ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .
- سرخون ، منطقه ی گاز خیز مربوط به این استان است . خارک
- این جزیره دارای منابع نفت خیز می باشد . خانگیران
- منطقه ی گازی معروف استان خوزستان می باشد . هرمزگان
- استانی که هم دارای منابع گاز فراوان و دارای منابع نفت ایران قشم
بوشهر
آغاجاری
خوزستان

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .
1- بخش کمی از نفت خام کشور ما به سایر کشورهای جهان صادر می شود . د5 ن5
2- در استان ایلام ، پالایشگاه نفت وجود ندارد . د5 ن5
3- بیشتر منابع گاز ایران در جنوب غربی کشور قرار دارد . د5 ن5
4- در آب های خلیج فراس ، منابع نفتی وجود دارد . د5 ن5
هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .
1- نام شش پالایشگاه کشور ایران را بنویسید .
2- چرا باید در مصرف سوخت هایی مانند نفت و گاز صرفه جویی کنیم ؟
3- اگر برای چند روز نفت ، گاز و بنزین نباشد ، چه اتفاقاتی می افتد ؟ 4 مورد نام ببرید .
4- برای صرفه جویی در مصرف سوخت ، چه پیشنهادهایی دارید ؟
5- منابع مهم نفت خام در کدام استان ها و مناطق ایران وجود دارد ؟
6- نفت خامی که در پالایشگاه های داخلی کشور تسویه می شود ، به چه مصارفی می رسد ؟
7- نام چند منبع تولید انرژی را که می شناسید ، بنویسید .
8- تعریف ساده برای « سوخت » بنویسید .
9- مهم ترین منابع گازی ایران در کدام استان قرار گرفته اند ؟
و) نمودار زیر را کامل کنید .
منطقه های دارای گاز در کشور ایران :
-------------- در استان خراسان رضوی
پارس جنوبی یا عسلویه در ------------------
-------------- در استان هرمزگان
آغاجاری در --------------------

 

 [ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/10/15 ] [ 1:15 عصر ] [ عبدالملک رئیسی ]

نظر

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه